Qlicks

1. Toepasselijkheid en algemene voorwaarden

 • 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij One2few B.V. (hierna: “Qlicks”) diensten en of andere werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever, van welke aard en onder welke benaming dan ook.
 • 1.2. Indien en voor zover Qlicks producten of diensten van derden (waaronder maar niet beperkt tot Magento) aan opdrachtgever ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Qlicks en opdrachtgever met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop)voorwaarden van die derden door Qlicks aan opdrachtgever is medegedeeld.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 • 2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Qlicks zijn vrijblijvend, tenzij door Qlicks schriftelijk anders is aangegeven.
 • 2.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Qlicks verstrekte gegevens waarop Qlicks haar aanbieding uit 2.1 heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten.
 • 2.3. Een overeenkomst komt door stand door (digitale) ondertekening van een daartoe bestemd document door beide partijen.

3. Zorgplicht Qlicks

 • 3.1. Qlicks zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professionele IT-dienstverlener mag worden verwacht, waarbij zij zich naar beste kunnen zal inspannen om de diensten uit te voeren. Alle diensten worden verricht op basis van een inspanningsverplichting.
 • 3.2. Qlicks spant zich redelijkerwijs in om afgesproken (lever)termijnen te realiseren. Termijnen zijn echter altijd streeftermijnen. Indien Qlicks een termijn niet realiseert, kan opdrachtgever Qlicks in gebreke stellen, stellende een redelijke termijn om alsnog na te komen. Slechts Qlicks na het verstrijken van die termijn nog steeds in gebreke is, komt zij in verzuim.
 • 3.3. Indien nakoming van Qlicks wordt belemmerd doordat de opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent, zal Qlicks opdrachtgever informeren en proberen om alsnog zo veel mogelijk na te komen. Qlicks is niet verantwoordelijk voor vertragingen en schades die het gevolg zijn van een gebrek aan medewerking van de opdrachtgever.

4. Verantwoordelijkheden en verplichtingen opdrachtgever

 • 4.1. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle redelijke medewerking verlenen en informatie verstrekken.
 • 4.2. Tenzij expliciet anders overeengekomen, zal opdrachtgever zelf zorgdragen voor de benodigde apparatuur, hosting, infrastructuur en ondersteunende programmatuur en de op haar eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en up-to-date houden en de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen om gebruik te kunnen maken van de diensten verstrekt door Qlicks.
 • 4.3. De door of vanwege Qlicks aan opdrachtgever verstrekte accounts, toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van opdrachtgever toegang worden verleend en/of kenbaar worden gemaakt. Qlicks is gerechtigd toegewezen accounts, toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes. Qlicks is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van voornoemde accounts, toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Qlicks.

5. Vergoedingen en betaling

 • 5.1. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden van Qlicks verricht op basis van nacalculatie tegen de standaardtarieven van Qlicks.
 • 5.2. Qlicks kan haar tarieven jaarlijks indexeren conform de Consumentenprijsindex (CPI) van CBS. Daarnaast kan Qlicks Vergoedingen tussentijds aanpassen in geval onderaannemers of toeleveranciers hun prijzen verhogen. Opdrachtgever zal van dergelijke wijzigingen vooraf worden geïnformeerd. In geval van tussentijdse prijswijzigingen met meer dan 5% is opdrachtgever gerechtigd de betreffende overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, van welke opzegbevoegdheid gebruik moet worden gemaakt uiterlijk 30 dagen nadat de prijswijziging effectief is.
 • 5.3. Tenzij anders overeengekomen worden vergoedingen maandelijks achteraf gefactureerd. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. In geval van betwisting van een factuur, welke betwisting voor einde betaaltermijn gemotiveerd en schriftelijk moet worden kenbaar gemaakt, dient opdrachtgever het onbetwiste gedeelte te voldoen en mag opdrachtgever betaling van het betwiste deel 30 dagen opschorten, gedurende welke periode partijen zullen trachten het facturatiegeschil op te lossen.
 • 5.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting (behoudens als hierboven bepaald met betrekking tot een betwist deel van een factuur) van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
 • 5.5. Ingeval opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, ook niet na schriftelijke aanmaning waarin haar 10 dagen wordt gegund om alsnog te voldoen, is Qlicks gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, onverminderd haar overige rechten.

6. Intellectuele eigendomsrechten en eigendom gegevens

 • 6.1. De gegevens die de opdrachtgever verwerkt met een door Qlicks ontwikkelde en/of gehoste webwinkel, zijn eigendom van de opdrachtgever.
 • 6.2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, databanken, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Qlicks, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
 • 6.3. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar en beperkt tot de duur van de overeenkomst die partijen in dit kader aangaan, behoudens voor zover voorwaarden van deren van toepassing zijn en daar een andere duur uit voortvloeit. Opdrachtgever mag het gebruiksrecht uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik en nimmer ten behoeve van derden.
 • 6.4. Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het gebruiksrecht steeds stipt naleven.
 • 6.5. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld haar medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Qlicks uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksrechten. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Qlicks toegang tot haar gebouwen en systemen verlenen.
 • 6.6. Qlicks vrijwaart opdrachtgever tegen een aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat door Qlicks zelf ontwikkelde programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Qlicks onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Qlicks. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Qlicks verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Qlicks ter beschikking gestelde werken of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Qlicks in de programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, apparatuur of andere werken of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Qlicks zelf ontwikkelde programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Qlicks een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Qlicks, indien mogelijk, zorg dragen dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, webwinkels, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Qlicks wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
 • 6.7. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Qlicks van apparatuur, programmatuur, voor webwinkels en websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking (waaronder doorontwikkeling op verzoek van opdrachtgever), installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. Opdrachtgever vrijwaart Qlicks tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

7. Vertrouwelijke informatie

 • 7.1. Opdrachtgever en Qlicks dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 • 7.2. Opdrachtgever erkent dat de door of via Qlicks ter beschikking gestelde programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Qlicks, haar toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

8. Beveiliging

 • 8.1. Indien Qlicks op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Qlicks staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Qlicks bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van haar producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.
 • 8.2. Qlicks is gerechtigd eenzijdig de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen en technische en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
 • 8.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en zal haar systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.
 • 8.4. De door of vanwege Qlicks aan opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Qlicks is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.
 • 8.5. Daar waar Qlicks met de opdrachtgever is overeengekomen hostingdiensten te verrichten, zal de beveiliging worden verzorgd door de in de overeenkomst gespecificeerde toeleverancier. De voorwaarden van de betreffende toeleverancier (inclusief haar beveiligingsbeleid) zijn in dit kader van toepassing in de verhouding tussen Qlicks en opdrachtgever, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De voorwaarden van de toeleverancier zijn beschikbaar via [invoegen url]. Qlicks zal de toeleverancier aanspreken op correcte naleving van haar contractuele verplichtingen jegens Qlicks.

9. Privacy

 • 9.1. Opdrachtgever vrijwaart Qlicks voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Qlicks toerekenbaar zijn.
 • 9.2. De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van Qlicks door opdrachtgever worden verwerkt, ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Qlicks voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Qlicks tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 • 9.3. Indien Qlicks als verwerker, als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, prestaties verricht voor opdrachtgever, dan zal opdrachtgever op het eerste verzoek van Qlicks een verwerkersovereenkomst sluiten conform het model van Qlicks.

10. Aansprakelijkheid

 • 10.1. De totale aansprakelijkheid van Qlicks wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting of onrechtmatig handelen, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.
 • 10.2. Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Qlicks voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 250.000 bedragen.
 • 10.3. Indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, is uitgesloten.
 • 10.4. Qlicks is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of toerekenbaar aan derden – al dan niet onderdeel van de diensten en of andere werkzaamheden verstrekt door Qlicks – waaronder maar niet beperkt tot softwareleveranciers en hostingpartijen.
 • 10.5. Tenzij nakoming door Qlicks blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Qlicks wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Qlicks onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Qlicks ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

11. Overmacht

 • 11.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Qlicks wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Qlicks, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan Qlicks zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Qlicks is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme en (viii) algemene vervoersproblemen.

12. Duur en beëindiging

 • 12.1. Indien en voor zover de overeenkomst tussen partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
 • 12.2. De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd met een maximum van 1 jaar, tenzij opdrachtgever of Qlicks de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.
 • 12.3. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 • 12.4. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, Bedragen die Qlicks vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • 12.5. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te nemen. Qlicks zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • 12.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wel een overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen. Het is Qlicks toegestaan een dergelijke overeenkomst schriftelijk op te zeggen, waarbij zij een opzegtermijn van drie maanden in acht dient te nemen. Qlicks zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • 12.7. Indien een overeenkomst eindigt, niet door toedoen of nalaten van opdrachtgever, kan op verzoek van opdrachtgever Qlicks ervoor kiezen om op basis van de door haar op dat moment geldende tarieven, opdrachtgever te ondersteunen om er voor te zorgen dat een nieuwe leverancier of de opdrachtgever zelf de uitvoering van de overeenkomst (al dan niet deels) kan overnemen.

13. Algemene bepalingen

 • 13.1. Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die zij op grond van een overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden, zonder voorafgaande toestemming van Qlicks. Qlicks is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.
 • 13.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Qlicks en opdrachtgever treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 • 13.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 • 14.1. De overeenkomsten tussen Qlicks en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 • 14.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.